Prepaid factory
slidershadow

Disclaimer


Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Prepaid Factory. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Prepaid Factory wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie, behoudens opzet of grove schuld van Prepaid Factory.
Prepaid Factory kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.
Prepaid Factory kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn voor het foutief ingeven door de gebruiker van verkeerde data bij het bestellen of het niet tijdig ontvangen van de voortvloeiende bezorging van de producten.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Prepaid Factory of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 


'EéN KOPPELING VOOR AL UW PREPAID PRODUCTEN'

Producten


slidershadow

© 2021 - Prepaid Factory
vormgeving Spinnerz communicatie